Dalemse Volleybal Vereniging
2021 – 2022

KVK: 40156068

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging “DAVO’77”. Zij is gevestigd in Dalem (gemeente Gorinchem) en opgericht op 7 november 1977.

Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel de volleybalsport te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door geregelde praktische oefeningen of het deelnemen aan wedstrijden welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het contributiejaar loopt van 1 september van het lopende jaar tot en met 31 augustus van het jaar daaropvolgend.

Artikel 4.

De vereniging heeft:

a. gewone leden;
b. ereleden;
c. begunstigers.

Artikel 5.

Alle leden zijn natuurlijke personen. Begunstigers kunnen evenwel ook rechtspersonen zijn.

Gewone leden zijn zij, die gerechtigd zijn of in de gelegenheid gesteld worden deel te nemen aan de oefeningen van de vereniging. Zij moeten de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.

Ereleden zijn personen, die wegens hun bijzondere verdiensten ten aanzien van de vereniging door een algemene vergadering met algemene stemmen als zodanig zijn benoemd.

Begunstigers zijn zij die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Zij steunen de vereniging met een jaarlijkse financiële bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 6.

Degene die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris op een daarvoor bestemd formulier. Door ondertekening van het formulier verklaart men ook dat men overeenkomstig statuten en huishoudelijk reglement zal handelen en dat men zich daaraan zal onderwerpen.

Artikel 7.

De toelating geschiedt onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. De toetreding kan ten alle tijde geschieden. Zij die als lid worden aangenomen betalen de contributie met ingang van de eerste week waarin zij als lid tot de oefeningen zijn toegelaten.

Artikel 8.

Voor beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging, wordt verwezen naar artikel 6 van de statuten dezer vereniging.

Artikel 9.

Leden welke bedankt hebben, opgezegd of ontzet zijn, hebben geen recht van vordering van welke aard ook, op de vereniging. Royement wegens contributieschuld uitgesproken, kan door het algemeen bestuur worden ingetrokken indien betaling van het achterstallige is voldaan. Royement kan worden uitgesproken door het algemeen bestuur bij achterstallige contributie van meer dan 12 weken.

Artikel 10.

De contributies, worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 11.

Het algemeen bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering, slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden. Alle bestuursleden moeten meerderjarig zijn. De voorzitter, secretaris en de penningmeester, die in functie worden benoemd, vormen het dagelijks bestuur. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering. Jaarlijks treden 1 of meer bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Kandidaten moeten tenminste 1 uur vóór de aanvang der vergadering aan de secretaris worden opgegeven.

Artikel 12.

Het algemeen bestuur heeft de uitvoerende macht en het beheer der gelden en houdt toezicht op de naleving van statuten, reglementen en besluiten. Het algemeen bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden op de vergadering aanwezig is. Het algemeen bestuur is verantwoording schuldig aan de algemene vergadering. Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of wanneer twee leden van het bestuur dit wensen. Laatstbedoelde vergadering moet binnen 1 maand na de daartoe geuite wens worden belegd. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten.

Artikel 13.

De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging. De voorzitter leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen.

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden en beslist in bestuursvergaderingen bij staking van stemmen.

Artikel 14.

De secretaris is belast met:

a. het bijhouden van de notulen van de vergaderingen;
b. het voeren van de algemene correspondentie;
c. het in goede staat houden van het archief;
d. de verzorging van het ledenregister;
e. het jaarlijks op de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar;
f. verdere door het algemeen bestuur, na overleg met de secretaris, hem/haar op te dragen werkzaamheden.

Artikel 15.

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij/zij is verantwoordelijk voor het innen en administreren van contributies en donatiegelden. Hij/zij brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit op de algemene vergadering over de financiële positie van de vereniging in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar. Hij/zij dient een door het bestuur, vooraf goedgekeurde begroting, in voor het komende verenigingsjaar. Tot de taak van de penningmeester behoort ook het opstellen van een lijst van alle bezittingen van de vereniging.

Artikel 16.

Door de algemene vergadering wordt een kascontrolecommissie benoemd, welke tot taak heeft de administratie van de penningmeester te controleren. Zij doet dit elk jaar en brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Deze commissie bestaat uit twee leden en een reserve lid. Elk jaar treedt een lid naar één jaar af. Leden van het algemeen bestuur hebben bij de verkiezing van deze commissie geen stemrecht en mogen ook geen zitting hebben in deze commissie. De commissieleden moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Artikel 17.

Tenminste eenmaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden volgens besluit van de voorzitter of van het bestuur of op verzoek van tenminste 10 leden, dan wel zoveel minder als tezamen bevoegd zijn, een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering uit te brengen. Ieder lid en iedere begunstiger heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen. Ieder lid heeft 1 stem.

Artikel 18.

Voor wat betreft de samenstelling van de agenda van de algemene ledenvergadering wordt verwezen naar het gestelde in art. 14 van de statuten dezer vereniging. Voorts stelt het bestuur voor zover mogelijk voor elke vakante functie een kandidaat, welke op de oproeping tot de vergadering wordt genoemd. Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden gesteld, mits hiervan voor de vergadering schriftelijk kennis is gegeven aan de secretaris. Zijn er geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen.

Artikel 19.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in de wet of in de statuten anders is bepaald. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel verworpen. De stemming over personen geschiedt per vacature met gesloten briefjes. Over zaken wordt mondeling gestemd tenzij de voorzitter of de vergadering anders besluit. Ongeldig zijn de stembiljetten welke niet zijn ingevuld, welke een persoon niet duidelijk aanwijzen, welke ondertekend is, welke namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn en welke onleesbaar zijn. Heeft bij de stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid gekregen, dan vindt een tweede stemming plaats, tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij een tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

Artikel 20.

Bestuursbesluiten kunnen door de algemene vergadering worden nietig verklaard.

Artikel 21.

Bij besluit van de algemene ledenvergadering kan een verenigingsblad worden ingesteld, dat op geregelde tijdstippen onder alle leden wordt verspreid.

Artikel 22.

In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien of een artikel voor verschillende uitleggingen vatbaar is, beslist het bestuur. Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de stemmen. In deze vergadering moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn.

Artikel 23.

Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten welke strijdig zijn met de wet of de statuten van de vereniging tenzij de afwijking daarin is toegestaan.

Artikel 24.

Leden die zich misdragen door materialen te vernielen zullen naast de op te leggen straf, ook de kosten voor vernieuwing van het beschadigde moeten betalen.

Artikel 25.

Leden die tijdelijk uitstedig zijn, kunnen lid van de vereniging blijven en aan het bestuur vrijstelling van contributie verzoeken gedurende die tijd. In overige bijzondere gevallen kan het bestuur ontheffing verlenen van contributiebetaling.

Artikel 26.

Leden die een cursus bezoeken, welke ten bate van de vereniging gevolgd wordt, kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Aan hen die als afgevaardigden van de vereniging, de vereniging vertegenwoordigen, kan vergoeding van hun onkosten gegeven worden.

Artikel 27.

Voor ongelukken, overkomen tijdens trainingen, wedstrijden enz. kan men het bestuur of de vereniging niet aansprakelijk stellen. Evenzo kan voor het verloren gaan van persoonlijke eigendommen geen enkele vergoeding worden geëist.

Artikel 28.

Ontbinding van de vereniging kan slechts overeenkomstig artikel 18 lid 1 t/m 7 van de statuten.

Artikel 29.

Dit reglement en of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgende op die waarop de algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen. Elk lid wordt geacht de inhoud van statuten en huishoudelijk reglement te kennen en zonder voorbehoud te voldoen aan de daarin vermelde verplichtingen.

3e editie huishoudelijk reglement DAVO’77 2021